Eternity´s U-litter 

born 2019-04-06

Name
Sex
Testicles
Bite/Teeth
Health
Charactertest
Merits/Other
DKCH NUCH Flammeus Lord Koenigsegg

DKCH NUCH Flammeus Lord Koenigsegg (Ferrari de la Lune x Flammeus Candy Mix)

SW JW-14 SW JW-15 Eternity´s Juby

SW JW-14 SW JW-15 Eternity´s Juby (Grimmendans Fourlan x Lysah de Bruine Buck)