Luxemburg Ch Dutch Ch German DKBS VDH Ch International Show Ch pE S.R Jeugdwinner 2004 Winner 2005 2006� Bundessieger 2007 2008 World Winner 2010 WORLD WINNER 2011 QUINTO RIVAL DE BRUINE BUCK

Eternity´s Spexa

C-litter born 2011